Samen creëren we uw droomhuis!
Mail ons uw wensen en wij zorgen voor de rest.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Verantwoordelijkheid en verzekeringen

De Bouwheer sluit een brandverzekering af vóór het begin der werken.
Verschillende verzekeringsfirma's zullen u deze verzekering gratis aanbieden tijdens de bouw van uw woning. Wij raden u aan hiernaar te informeren.

De bouwfirma gaat al zijn verzekeringen aan die hij volgens de wet verplicht is te nemen.
De transfer van het risico gebeurd bij de voorlopige oplevering volgens Artikel 1788 en 1789 van het burgerlijk wetboek. Als de bouwheer zelf bepaalde werken uitvoert of op zijn kosten bepaalde werken laat uitvoeren door derden tijdens de overeenkomst met de bouwfirma neemt hijzelf automatisch de risico's op zich.


2. Registratie en verplichtingen van de bouwfirma

De bouwfirma moet geregistreerd zijn en aangesloten bij de rsz volgens koninklijk arrest van 5 oktober 1978.
Aan al deze voorwaarden + die van het koninklijk besluit van 22 april 1977 Artikel 11 wordt door de bouwfirma voldaan.
Zie controle bij de confederatie van de bouw op www.confederatiebouw. be of telefonisch op 016/22.40.84


3. Uitvoeringstermijn van de werken

De werken worden ten laatste 45 werkdagen gestart na ontvangst van de 3 volgende documenten:
- Bouwvergunnung
- Definitief uitvoeringsplan van de architect
- Een kopie van de notariële akte

De uitvoeringstermijn is bepaald op 140 werkdagen, geteld tot aan de voorlopige oplevering van de woning.


4. Voorlopige oplevering

Wanneer de werken in hun geheel voltooid zijn en het goed volgens zijn bestemming kan worden gebruikt, niettegenstaande bepaalde kleine onvolkomenheden die tijdens de waarborgtermijn kunnen worden hersteld en na algemene vereffening van het factuur, vindt de voorlopige oplevering plaats.

Het feit dat nog enkele "kleinere" werken moeten worden uitgevoerd is geen grond om te weigeren tot de voorlopige oplevering over te gaan.
De niet-uitvoering van deze werken kan dan vermeld worden in het proces verbaal van de voorlopige oplevering.

De voorlopige oplevering gebeurt principieel schriftelijk en tegensprekelijk tussen de aannemer en de bouwheer. De bouwheer doet het nodige om zijn architect bij de voorlopige oplevering te betrekken, als hij dat wenst.
De aannemer vraagt de voorlopige oplevering, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk aan, en bepaalt daarbij een datum. Behoudens tegenbericht worden de werken op het ogenblik van deze aanvraag geacht klaar te zijn, waardoor de uitvoeringstermijn eindigt.

De eventuele weigering van de bouwheer om over te gaan tot de voorlopige oplevering dient bij aangetekend schrijven met redenen omkleed aan de aannemer te worden gericht binnen 10 dagen nadat hij door de aannemer daartoe werd verzocht.

Als de bouwheer niet reageert op het verzoek van de aannemer om tot de voorlopige oplevering over te gaan, hetzij door niet te verschijnen op de voorgestelde datum, hetzij door geen met redenen omkleed aangetekend schrijven te richten binnen een termijn van 10 dagen, maant de aanemer hem opnieuw aan door middel van een deurwaardersexploot.

Evenwel, wanneer de bouwheer, voordat een proces verbaal van voorlopige oplevering werd opgesteld, het goed betrekt of gebruikt, wordt hij geacht de voorlopige oplevering stilzwijgend te hebben aanvaard. Dit feit kan door een gerechtsdeurwaarder worden vastgesteld.

De voorlopige oplevering heeft tot gevolg dat:

 de bouwheer de hem afgeleverde werken goedkeurt en aanvaardt zodat ieder verhaal
zijnentwege voor zichtbare gebreken na deze oplevering uitgesloten is
 de tienjaarlijkse verantwoordelijkheid van de aannemer een aanvang neemt op de datum
van de voorlopige oplevering
 dat de werken binnen de overeengekomen termijn werden uitgevoerd
 dat de onderhoudswerken ten laste van de bouwheer vallen
 dat de waarborgtermijn begint te lopen tot aan de definitieve oplevering. Tijdens deze
waarborgtermijn kan de bouwheer enkel nog opmerkingen formuleren aangaande verborgen
gebreken.
 In geval van vaststelling van verborgen gebreken, zal de aannemer op de hoogte gebracht
worden binnen een redelijke termijn van maximum 10 dagen na de vaststelling.


5. Definitieve oplevering

De definitieve oplevering vindt automatisch en van rechtswege plaats na het verloop van een termijn van 12 maanden, dewelke een aanvang neemt op de dag van de voorlopige oplevering of inbezitname van de bouwwerken door de bouwheer, behoudens uitdrukkelijke weigering van de bouwheer hetgeen volgt uit een aangetekend schrijven aan de aannemer onder de vermelding van de tekortkomingen. Dit aangetekend schrijven dient de aannemer ten laatste 15 dagen voor het verstrijken van de waarborgtermijn van 12 maanden toe te komen.

De definitieve oplevering heeft tot gevolg:

 het einde van de waarborgtermijn
 een onherroepelijke en definitieve erkenning dat de werken uitgevoerd werden
overeenkomstig het contract en de regels van de kunst zodat de aannemer volledig ontlast
is van alle verantwoordelijkheden, met uitzondering van de tienjaarlijkse aansprakelijkheid
zoals bepaald in Artikel 1792 B.W.

6. Wijze van betaling

De overeengekomen aannemingssom zal als volgt gefactureerd en betaald worden:

 Bij aanvaarding van het dossier (dit wordt als waarborg doorgestort aan de deposito en
consignatiekas) 5 %

 Welfsels op kelder, verluchte ruimte of vloerplaat 10%

 Metselwerken stellinghoogte 15%

 Metselwerk bovenkant vensters 10%

 Ruwbouw zonder dak 10%

 Ruwbouw met dak 15%

 Plaatsen leidingen sanitair en elektriciteit 5%

 Plaatsen buitenschrijnwerkerij en glas 5%

 Na uitvoering plakwerken 5%

 Plaatsen vloer, chape en eventueel veranda met glas 5%ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW

GRONDSONDERING
Voorzien.

VEILIGHEIDSCÖORDINATIE
Voorzien

TOEGANG WERF
Voorzien in steenslag.

GRONDWERKEN
Tot op een diepte van 60 cm. De uitgegraven grond blijft ter plaatse. Funderingssleuven : diepte 80 cm voor de buitenmuren en 80 cm voor de dragende binnenmuren. Breedte 60 cm voor de buitenmuren en 60 cm voor de dragende binnenmuren. De opkuis van de werf is voorzien. De aanvulling van grond 3 m rond het gebouw is ook voorzien.

RUWBOUW
Funderingszolen in beton. Verluchte ruimte 60 cm met echowelfels. Ondergronds metselwerk in betonblokken. Rioleringsbuizen in PVC. De riolering omvat een septische put voor 5 tot 7 personen en een toezichtput met reukslot. Schouwkanaal met schouwpotten in gebakken aarde. Opgaand binnenmetselwerk in argexblokken (of snelbouw voor gemene muur). Gevelsteen in rustieke steen met een handelswaarde van 0,25 €/per stuk (module 50) of van 0,32 €/ per stuk (module 65). Een regenwaterput van 5000 L is ook voorzien + Socarex.

DAKTIMMER
Zelfdragend met spanten in gedrenkt dennenhout. Oversteken indien voorzien, afgewerkt met PVC of meranti.

ZINK WERKEN
Goten in zink (model MOPAC). Aflopen in zink.

DAKBEDEKKING
Sneldekpannen, type “SNELDEK ROYAL 600”, gekleurd in de massa : zwart, bruin, rustiek of herfstkleur (aan keuze).
Ventilaties voorzien indien nodig.

BUITENSCHRIJNWERKERIJ
In Meranti, eerste keuze met dubbele beglazing (4/15/4mm) superisolerend ( K = 1,1 W/m²/0°C) of in witte PVC.

PLAKWERKEN
Traditionele plakwerken op muren en plafonds (merk Knauf). Plafond verdiep (tegen daktimmer) uitgevoerd in gyplatplaten met een afwerkingslaag. In de garage, wasplaats, berging en kelder(s) is geen plakwerk voorzien.

CHAPE - BEVLOERING
De chape is voorzien op de gelijkvloers en op de bovenverdieping. Een isolatiechape “ PUR” van 6cm is voorzien op gelijkvloers behalve in garage en wasplaats waar vloer voorzien is met een handelswaarde van 12 €/m² (zonder BTW). Bevloering naar keuze met een handelswaarde van 25,00 €/m² zonder BTW is voorzien in keuken, living, badkamer, wc op gelijkvloers, wc op verdieping, inkomhal (bijkomende plinten zijn voorzien met een handelswaarde van 6,00 €/lm zonder Btw). Raamtabletten in wit marmer of travertin, behalve in de garage en wasplaats (bevloering voorzien).

ELEKTRICITEIT
Zie bijgaande tabel.

VERWARMING
Voorzien op gas. Hoogrendementsketel BUDERUS met warmwaterproductie.
Radiatoren van het merk Buderus + thermostatische kranen (Buderus) + kamerthermostaat.

SANITAIR
Voorzien in wit : 2 wc monobloc (2 indien verdiep) met waterreservoir (GEBERIT), 1 bad in acryl van 1.80m x 0.80m, of 1 douchebak van 0,90m x 0,90m in acryl 2 lavabo’s + cache-syphon. De volgende accesoires zijn voorzien ( wc papierhouder, wc bril, spiegel, tablet in glas, handdoekdrager, zeephouder + glashouder). Kranen voorzien van het Type “GRÖHE”. In de keuken, enkel leidingen voor aan- en afvoer warm en koud water.

BINNENDEUREN
Schilderdeuren. Budget geplaatst 300 €/stuk (zonder btw).

TRAP
Trap in beuk, granito of beton met of zonder tegentreden (bij beton altijd met) met leuning +balustrade.

ISOLATIE
In de buitenmuren : geextrudeerd polystyreen panelen. Dakisolatie (tussen spanten) : glaswol van 22 cm dik.

VOEGWERKEN
Voorzien, kleur : wit - beige - grijs

VENTILATIE
Verluchtingsroosters in de ramen type “ROTO” zijn voorzien. Een standaard ventilatierooster type “Renson” is ook voorzien. Een luchtafzuigingsinstallatie is voorzien in de vochtige lokalen (wc – badkamer)


Installatie elektriciteit

Lichtpunten Schakelaars Stopcontact
Aarding
1 directie 2 directies
Living 2 2 3 5
Keuken 2 -- 3 6 (+1 drie-fasig)
Inkomhal 1 -- 2 1
Nachthal 1 -- 3 1
Kamer 1 persoon 2 1 -- 4
Kamer 2 personen 2 -- 2 4
Badkamer 2 2 -- 3
Garage 2 -- 2 4
Wasplaats 1 1 -- 2(+1wasmachine)
Wc 1 1 -- --
Bureel 2 1 -- 4
Voordeur 1 1 -- --
Achterdeur 1 1 -- --
Belinstallatie : volledig installatie
TV & tel. : 4 wachtbuizen